“we inspire the world by telling great stories”

Có văn phòng tại TP.HCM và Hà Nội, chúng tôi cung cấp dịch vụ:

(1) Kể chuyện và truyền thông thương hiệu; (2) Tối ưu các giải pháp quảng cáo trên đa kênh, đa nền tảng để phục vụ cho mục đích truyền thông từ giai đoạn xây dựng chiến lược đến thực thi.


Xanh Marketing is a cozy agency based in HCMC & Ha Noi. We are good at:

(1) Storytelling – help you tell your (brand and product) stories in the most truthful, meaningful and original way; (2) Communications-solving in strong multichannel and building spectacular digital experiences for your consumers.

Click here to view some inspired projects we have done.STRATEGY & CREATIVE

strategic branding planning
brand production
brand activation
brand communications
creative direction
art direction

DIGITAL

digital strategic planning
digital creative production
digital platform management
performance marketing
programatic advertising
data-driven marketing